Dotační projekty

Název projektu: Rekonstrukce lesní cesty

Hlavní cíl projektu/operace: Investice do budování a rekonstrukcí lesnické infrastruktury
Popis projektu:
V roce 2022 proběhla realizace projektu rekonstrukce lesní cesty podpořené z Programu rozvoje venkova. Projekt řešil celkovou rekonstrukci lesní cesty na pozemku parc. č. 163/6 k.ú. Doubravčice. Délka opravovaného úseku na PUPFL činila 494 m.
Navrhovaný kryt: mechanicky zpevněné kamenivo MZK z přírodního kameniva frakce 0-32 a hrubší, bez uzavíracích nátěrů. Součástí stavby byla výstavba sjezdu na silnici a vodohospodářských objektů v trase lesní cesty.

 

Výsledky projektu:

1) Celková rekonstrukce lesní cesty se zvýšením na 1L
2) Zlepšení kvality cesty
3) Obnova nefunkčního odvodňovacího zařízení – vliv cestní sítě na odtokové poměry
4) Nové vodohospodářské objekty – 3x propustek, z toho 1x pod sjezdem na silnici
5) Zpřístupnění vlastních lesních pozemků
6) Kvalitní povrch zamezí ničení lesnické techniky a tím se prodlouží její životnost

Název projektu : Mokřadní tůně Tehov

Poskytovatel: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Účel projektu: Finanční prostředky budou využity na výstavbu tůní v k. ú. Tehov. Budou vybudovány tůně různých velikostí. Účelem realizace projektu je vytvoření přírodě blízkých tůní, které zadržením vody v krajině přispějí ke zmírnění dopadů změn klimatu. Projekt bude realizován v r. 2024.
Informační video je možné zhlédnout zde:
https://youtu.be/RbvebO1a_ko

Prodej palivového dřeva a pelet